Od początku rozpoczęcia sezonu grzewczego, czyli od października 2020 roku Straż Pożarna w powiecie kartuskim dysponowana była do kilkudziesięciu interwencji związanych z pożarem sadzy w przewodzie kominowym. Obserwowany jest wzrost w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019/2020. Również na terenie gminy Sulęczyno znacząco wzrosła liczba tego typu interwencji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie przypomina, że akty prawne narzucają na właścicieli i zarządców budynków obowiązki przeglądu technicznego i konserwacji oraz czyszczenia przewodów kominowych.

  • Art. 62.  ust. 1. pkt 1. lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane nakłada obowiązek okresowej kontroli przynajmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Dodatkowo osoba użytkująca instalację niesprawną technicznie mogącą przyczynić się do powstania pożaru podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks Wykroczeń, art. 82. § 1 pkt 3)
  • § 34. ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów reguluje częstotliwość z jaką należy czyścić przewody kominowe. Regulacje przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj obiektu Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych
  1. Paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
Co najmniej raz w miesiącu, jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
  1. Paleniska opalane paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1.
Co najmniej raz na 3 miesiące
  1. Paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1.
Co najmniej raz na 6 miesięcy
  • W przypadku domów jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego czyszczenie przewodów kominowych może wykonywać użytkownik danego obiektu. W pozostałych przypadkach do tych czynności wymagana jest osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
  • Dodatkowo osoba zobowiązana na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, która nie dopełnia obowiązków polegających na zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks Wykroczeń, art. 82. § 2 pkt 7).

Należy również wspomnieć, że pożary nie są jedynym skutkiem problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń grzewczych oraz niesprawnie działającej wentylacji. Równie poważnym zagrożeniem jest tlenek węgla, potocznie nazywany „czadem” – który jest bezwonnym i bezbarwnym gazem o trujących właściwościach chemicznych. Zatrucie tlenkiem węgla w przeciągu kilkunastu minut może prowadzić do zgonu. W przypadku podtrucia „czadem” należy jak najszybciej udać się na świeże powietrze i zapewnić przepływ świeżego powietrza w mieszkaniu. Jeśli mamy do czynienia z zatruciem organizmu, to bez wahania powinniśmy zawiadomić pogotowie ratunkowe i straż pożarną.

Jako strażacy zachęcamy również do montażu w naszych domach czujek dymu i tlenku węgla, których celem jest uchronienie nas przed groźnymi skutkami związanymi z pojawieniem się „czadu”. Obecnie na rynku znajduje się szeroki wachlarz urządzeń w dość przystępnych cenach, a ich montaż nie stwarza większego problemu.

/zdj. OSP Sulęczyno/