ZARZĄD

Skład Zarządu OSP Sulęczyno

Prezes – dh inż. Robert Roda

osp07-1

Urodzony 11.05.1981 roku. Kontynuuje chlubną strażacką tradycję rodzinną. Prowadzenie jednostki przejął od ojca Andrzeja Rody. Wcześniej pełnił funkcję Z-cy Naczelnika  w latach 2006 – 2011 oraz V – ce Prezesa w latach 2001 – 2006. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, gdzie otrzymał tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego. W latach kolejnych kontynuował naukę w Grudziądzkiej Szkole Wyższej na Wydziale Mechaniki i budowy maszyn, którą ukończył z tytułem Inżyniera Mechanika. Od najmłodszych lat związany ze Strażą Pożarną w Sulęczynie początkowo jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a po osiągnięciu pełnoletniości jako członek czynny i przeszkolony strażak – ratownik. W roku 2011 na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, wybrany większością głosów na Prezesa naszej jednostki. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Wyróżniony licznymi medalami i odznaczeniami. Złoty medal „za zasługi dla pożarnictwa” i brązowa odznaka „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. W roku 2012 zajął II miejsce w konkursie na najpopularniejszego strażaka Pomorza w kategorii Najlepszy Strażak Ochotnik 2012.

 

V-ce Prezes – dh Kazimierz Gawin

osp27

Jeden z najwyższym stażem członków naszej jednostki. Urodzony 5.07.1952 r. Z wykształcenia tokarz. Od najmłodszych lat związany z OSP. Funkcję V-ce Prezesa piastuje nieprzerwalnie od roku 2001. Odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz brązową odznaką „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.  Zawsze służy pomocną dłonią i dobrym słowem. Jako czynny członek brał udział w kilkuset większych lub mniejszych akcjach na terenie naszej gminy jak i po za jej granicami.

 

V-ce Prezes – dh tech. poż. Sławomir Hetmański

osp04-1

Strażak z zawodu, doświadczony ratownik. Z naszą jednostką związany od kilkudziesięciu lat. Urodzony 09.01.1967 r. Uczestnik wielu kursów pożarniczych, absolwent Centralnej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, w której uzyskał tytuł technika pożarnictwa. Funkcję V – ce Prezesa objął w roku 2011 i do dnia dzisiejszego zajmuję tę zaszczytną funkcję. Wcześniej w szeregach naszej jednostki pełnił funkcję Naczelnika w latach 2001 – 2011. Od roku 2006  jest również Prezesem ZOSP RP Gminy Sulęczyno.  Odznaczony złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”.

 

Naczelnik – dh tech. poż. Kazimierz Gliniecki

osp06-1

Urodzony 07.02.1975 r. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Przeszedł wszystkie szczeble szkolenia pożarniczego od strażaka – ratownika po doskonałego dowódcę. Absolwent Szkoły Aspirantów w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł technika pożarnictwa. Od najmłodszych lat związany z naszą jednostką, początkowo jako członek MDP, następnie jako członek czynny. W roku 2011 na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, wybrany na stanowisko Naczelnika, które piastuje do dnia dzisiejszego. Od roku 2008, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy naszej OSP.  Odznaczony srebrną odznaką „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz  złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” .

 

Z-ca Naczelnika – dh mgr inż. poż. Andrzej Piechowskiosp09-1

Urodzony 17.08.1985 roku. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, pracownik wydziału operacyjno – szkoleniowego. Przeszedł poszczególne etapy szkolenia w zawodzie strażak. Cały czas pogłębia swoją wiedzę i umiejętności. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, gdzie uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa, a następnie po ukończeniu studiów magisterskich magistra inżyniera pożarnictwa. Ze strażą pożarną w Sulęczynie związany od ponad dekady. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jest członkiem międzynarodowej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej USAR POLAND. Uczestnik misji poszukiwawczo – ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Nepalu w roku 2015. Od paru lat opiekun Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W roku 2011, wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym na Z-cę Naczelnika. Funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego.

 

Z-ca Naczelnika – dh Maciej Gawin

osp08-1

Od najmłodszych lat członek naszej jednostki początkowo jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a po osiągnięciu pełnoletniości jako członek czynny. Z zawodu marynarz. Kontynuuje rodzinne tradycje strażackie, które zaszczepił w nim jego ojciec Kazimierz Gawin. Urodzony 04.11.1981r. Bierze regularny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.  W latach poprzednich piastował funkcję odpowiednio Skarbnika następnie Sekretarza, a po walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w roku 2016, Z-cy Naczelnika naszej jednostki. Odznaczony brązowym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”.

 

Skarbnik – dh mgr inż. poż. Anna Piechowska

osp22

Ze strażą pożarną w Sulęczynie związana od dziecka, śmiało można powiedzieć, że się tam wychowała. Była członkiem Żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej we wszystkich kategoriach wiekowych. Obecnie członkini czynna, wyjeżdżająca do zdarzeń. Urodzona 12.12.1990 r. Jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w wydziale operacyjno – kontrolno – rozpoznawczym. Przeszła poszczególne etapy szkolenia w zawodzie strażak. Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, gdzie uzyskała tytuł inżyniera pożarnictwa, a następnie po ukończeniu studiów magisterskich magistra inżyniera pożarnictwa.  Pilnuje spraw finansowych naszej jednostki. Również zajmuje się strażacką młodzieżą.

 

Sekretarz – dh inż. Andrzej Roda

osp05-1

Jest kontynuatorem chlubnej rodzinnej tradycji strażackiej. Urodzony 04.02.1952r. Z zawodu inżynier mechanik. Od najmłodszych lat związany ze strażą pożarną w Sulęczynie. W latach 1971 – 2001 pełnił funkcję Naczelnika OSP. Od roku 2001 przejął obowiązki od ustępującego Prezesa Józefa Szymichowskiego. Funkcję tę pełnił do roku 2011, kiedy to na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym obowiązki przekazał swojemu synowi Robertowi. Doświadczony ratownik, obecnie od roku 1998 pełni funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP w Gminie Sulęczyno. Jest V – ce Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz Członkiem  Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami. W roku 2006 z okazji jubileuszu 90 – lecia powstania OSP w Sulęczynie, odznaczony przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Złotym Znakiem Związku za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Gospodarz – dh Marek Lass

osp13-2

Urodzony 27.04.1963 r. Od roku 1992 pełni funkcję gospodarza jednostki OSP Sulęczyno.  W latach 2001 – 2006 pełnił funkcję Z – cy Naczelnika. Z wykształcenia mechanik. Doświadczony ratownik, uczestnik wielu akcji ratowniczo – gaśniczych. Przez szereg lat pełnił funkcję operatora – mechanika sprzętu specjalistycznego.  Jako operator pompy pożarniczej, wielokrotnie stał na podium ze strażacką młodzieżą na zawodach sportowo – pożarniczych.

 

Komisja Rewizyjna OSP Sulęczyno

 

Przewodniczący – dh Marek Walczak

Bez tytułu

Z jednostką związany od kilkudziesięciu lat. Urodzony 16.03.1971. z wykształcenia wykwalifikowany pracownik budowlany. W składzie Komisji Rewizyjnej nieprzerwalnie od roku 2006. W roku 2016 ponownie wybrany do składu komisji jako przewodniczący.

 

Sekretarz – dh Franciszek Trzebiatowski

osp18-1

Stolarz z wykształcenia. Urodzony 4.12.1961r. Od najmłodszych lat związany z jednostką OSP. Od roku 1996 r  sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP Sulęczyno. Zaangażowany działacz, któremu bliskie są sprawy jednostki. Zawsze służy pomocną dłonią i dobrym słowem. Regularnie reprezentuje jednostkę OSP w składzie pocztu sztandarowego jako dowódca. Odznaczony złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”.

 

Członek – dh Marek Węsierski

osp19-1

Z zawodu rolnik.  Urodzony 29.04.1963 r. Z jednostką związany od kilkudziesięciu lat. Od roku 2001 do dnia dzisiejszego członek Komisji Rewizyjnej. Odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Regularnie reprezentuje jednostkę OSP w składzie pocztu sztandarowego.