Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie przypomina, iż zgodnie z art. 61. ustawy Prawo budowlane „Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: (…) intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.
Na osobach zobowiązanych spoczywa obowiązek usuwania zagrożeń i eliminacji przyczyn ich powstania poprzez cykliczne usuwanie śniegu z połaci dachów oraz zlodowaceń na krawędziach dachów i okapów.