Pożar sadzy w kominie

Już po raz kolejni nasi strażacy w tym roku wyjechali do pożaru sadzy w kominie. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w dniu 29.03.2019 r. w m. Sulęczyno. Na miejsce zdarzenia udały się 2 zastępy OSP Sulęczyno oraz zastęp z JRG Kartuzy.

Działania strażaków na miejscu zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji mieszkańców zagrożonego obiektu, wygaszeniu paleniska oraz ugaszenie zalegających sadz w przewodzie kominowym. Dokonano również pomiaru stężenia tlenku węgla wewnątrz budynku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie przypomina, że zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 290) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji właściciel, administrator budynku może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem przez użytkowników budynku.

Właściciele domów jednorodzinnych powinni mieć pełną świadomość, że jeżeli wykupili ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel nie wypłaci im odszkodowania, jeżeli nie przedstawią mu dokumentów z przeglądów instalacji i z czyszczenia komina.

/zdj. OSP Sulęczyno/